ข้อตกลงการใช้งาน “EASITE”

ข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ (“ข้อตกลงฉบับนี้”) จะกำหนดสิทธิและหน้าที่ทั้งหลายของ บริษัท ฟิวเจอร์ สปิริตส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“FST” หรือ “เรา”) และผู้ใช้งานที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้งานของผู้ใช้งานในบริการ[EASITE] ของเรา (“บริการ”) กรุณาอ่านข้อตกลงฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนเริ่มต้นใช้บริการ ข้อตกลงฉบับนี้จะใช้ควบคุมการเข้าถึงบริการและการใช้บริการของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานต้องยอมรับข้อตกลงฉบับนี้เพื่อใช้งานบริการ หากผู้ใช้งานไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ใช้งานจะไม่ใช้บริการ

ข้อ1.ข้อกำหนดทั่วไป
1.1 ข้อตกลงฉบับนี้จะกำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการใช้บริการและก่อให้สัญญามีผลผูกพันซึ่งเกี่ยวกับการใช้บริ การ (“สัญญาบริการ”) ระหว่างผู้ใช้งานและ [บริษัท ฟิวเจอร์ สปิริตส์ (ไทยแลนด์) จำกัด] นิติบุคคลจัดตั้ง และดำรงอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 39 ห้อง 309 ชั้น 2 ถนน สุขุมวิท 71 แขวง พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ผู้ใช้งานต้องทำตามข้อตกลงฉบับนี้ เมื่อใช้บริการ
1.2 ข้อกำหนดเฉพาะเจาะจง (ตามที่นิยามไว้ในข้อ 3) จะถูกรวมอยู่ในสัญญาฉบับนี้โดยการอ้างอิงและจะเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญาบริการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อตกลงฉบับนี้กับข้อกำหนดเฉพาะเจาะจง ให้ยึดข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงเป็นหลัก
1.3 ถ้าบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกจ้างขององค์กรได้สมัครและใช้บริการในนามขององค์กร (รวมถึงนิติบุคคล ทั้งหลาย) ให้ถือว่าบุคคลธรรมดานั้นมีอำนาจในการให้ความยินยอมต่อข้อตกลงฉบับนี้และเข้าทำ สัญญาบริการกับเรา ในนามขององค์กร ในกรณีเช่นว่านั้น องค์กรจะเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งของสัญญาบริการ และจะต้องทำตามข้อตกลงฉบับนี้ (ในกรณีเช่นนี้ “ผู้ใช้งาน” ในข้อตกลงฉบับนี้อ้างถึงองค์กร)

ข้อ2.การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเพิ่มเติม
2.1 เราอาจใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้และข้อกำหนดเฉพาะ เจาะจง เป็นครั้งคราว
2.2 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง การแก้ไขหรือการเพิ่มเติมใดๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขหรือการเพิ่มเติมนั้นโดยการประกาศลงเว็บไซต์หรือบริการของเรา หรือวิธีการอื่นที่เรากำหนด
2.3 ภายหลังที่เราแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงการเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเพิ่มเติมแล้ว หากผู้ใช้งานใช้บริการหรือไม่ได้สิ้นสุดสัญญาบริการภายในระยะเวลาที่เรากำหนด (ถ้ามี) จะถือว่าผู้ใช้งานตกลงในการเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเพิ่มเติมของข้อตกลงฉบับนี้

ข้อ3.คำจำกัดความ
3.1 เว้นแต่ในข้อตกลงฉบับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้คำและศัพท์เฉพาะดังต่อไปนี้ในข้อตกลงฉบับนี้ มีความหมายดังนี้
(1) เนื้อหา” หมายถึง ข่าวสารและข้อมูลใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาพเคลื่อนไหว รูปถ่าย รูปภาพ ภาพวาด ข้อความ เสียง ดนตรี ซอฟต์แวร์ โปรแกรม รหัสต้นฉบับ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการ
(2) “ข้อกำหนดเฉพาะเจาะจง” หมายถึง ข้อกำหนดหรือข้อตกลงใดๆซึ่งเผยแพร่หรือแจกจ่ายอันเนื่องมาจากการบริการ แยกจากข้อตกลงนี้ และ/หรือ ข้อตกลงใดๆที่ระบุในแบบฟอร์ม สัญญา และเอกสารอื่นใดที่เราเผยแพร่หรือประกาศซึ่งได้ตกลงแยกต่างหากระหว่างผู้ใช้งานและเรา (หากมี)
(3) “สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง สิทธิในสิทธิบัตร, สิทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์, สิทธิในงานออกแบบ, สิทธิในเครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์ (รวมถึง สิทธิในการแปลและสิทธิในการดัดแปลงและสิทธิของผู้ประพันธ์ในการแสวงหาผลประโยชน์ในงานที่พัฒนา) และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และรวมถึงสิทธิในการจดทะเบียนสิทธิเหล่านี้
(4) “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของบุคคลที่มีชีวิตอยู่ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
(5) “ผู้ใช้งาน” หมายถึง เจ้าของธุรกิจซึ่งตกลงตามข้อตกลงฉบับนี้และทำสัญญาบริการกับเรา
(6) “เว็บไซต์ของผู้ใช้งาน” หมายถึง เว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นโดยใช้บริการของเรา
(7) “อีเมล” หมายถึง อีเมลที่กำหนดโดยผู้ใช้งานในการใช้บริการ

ข้อ4.การลงทะเบียนการใช้งาน
4.1 บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ต้องการใช้บริการ (“ผู้สมัคร”) จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อใช้บริการในฐานะผู้ใช้งานตามวิธีการที่เรากำหนด เมื่อลงทะเบียน ผู้สมัครต้องตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้และข้อกำหนดเฉพาะเจาะจง ผู้สมัครจะให้ข้อมูลทั้งหมดตามที่เราร้องขอ (“ข้อมูลการลงทะเบียน”) และจะต้องไม่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่เรา
4.2 ถ้าเราอนุมัติคำขอเพื่อการลงทะเบียนของผู้สมัครแล้ว เราจะแจ้งการอนุมัตินั้นให้ผู้สมัครทราบตามวิธีการที่กำหนดโดยเรา แต่อย่างไรก็ตาม เราจะใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาอนุมัติคำขอของผู้สมัคร แม้ว่าคำขอของผู้สมัครจะไม่ได้รับการอนุมัติ เราก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยเหตุผลที่ไม่อนุมัตินั้นแก่ผู้สมัคร
4.3 สัญญาบริการระหว่างผู้ใช้งานและเราจะมีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่บอกกล่าวการอนุมัติของเราให้แก่ผู้ใช้งาน (“วันที่มีผลบังคับใช้”)
4.4 หากมีข้อผิดพลาดหรือการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลการลงทะเบียน ผู้ใช้งานจะแจ้งให้เราทราบถึงข้อผิดพลาดหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยทันทีหรือแก้ไขข้อความนั้นด้วยตนเองตามวิธีการที่เรากำหนดด้วยความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง ผู้ใช้งานจะรับผิดชอบแต่เพียงลำพังสำหรับความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากความผิดพลาด, ข้อผิดพลาด, การละเว้นหรือการไม่เปลี่ยนแปลงในข้อมูลลงทะเบียน ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดในความสูญหายหรือความเสียหายนั้นไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม
4.5 ผู้ใช้งานจะจัดหาเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลการลงทะเบียนเมื่อเราร้องขอ

ข้อ5.ระยะเวลา
5.1 ให้สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่สัญญามีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่มีผลบังคับใช้ที่ระบุไว้ในข้อ 4.3 เว้นแต่จะมีการเลิกสัญญาก่อนวันที่สัญญาครบกำหนดตามข้อกำหนดในสัญญาบริการฉบับนี้
5.2 ให้สัญญาฉบับนี้มีการขยายระยะเวลาเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติในแต่ละครั้งอีก [1] ปีและให้สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับต่อไปภายหลังระยะเวลาเช่นว่านั้นด้วย เว้นแต่ผู้ใช้งานหรือเราจะได้บอกกล่าวเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย [30] วันก่อนวันครบกำหนดสัญญาบริการฉบับนี้ ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งว่าไม่ประสงค์จะขยายระยะเวลาของสัญญาบริการฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ชำระค่าบริการสำหรับการต่อสัญญานี้ภายในระยะเวลาที่เรากำหนด สัญญาบริการนี้จะไม่ถูกขยายระยะเวลาเพิ่มเติมและสิ้นสุดในวันครบกำหนด

ข้อ6.การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน
เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆซึ่งผู้ใช้งานให้เราหรือเราเก็บรวบรวมเมื่อใช้บริการตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่กำหนดไว้โดยต่างหาก ผู้ใช้งานตกลงว่าจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานและข้อมูลอื่นๆ

ข้อ7.ข้อกำหนดของบริการ
7.1 ภายในระยะเวลาที่สัญญาบริการนี้มีผล ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ใช้บริการของเราตามเงื่อนไขในสัญญาบริการฉบับนี้ โดยเนื้อหาของบริการแต่ละแบบแผนจะถูกกำหนดโดยเราในข้อกำหนดเฉพาะเจาะจง
7.2 ผู้ใช้งานอาจใช้บริการเสริม เช่น การดูแลรักษาเว็บไซต์ของผู้ใช้งานในเวลาใดก็ได้ในระยะเวลาที่สัญญาบริการฉบับนี้มีผล เมื่อผู้ใช้งานตกลงใช้บริการเสริม จะสามารถใช้บริการเสริมได้ในวันทำการแรกของเดือนถัดจากเดือนของวันที่เรายืนยันการชำระเงินค่าบริการเสริมจากผู้ใช้งาน
7.3 ผู้ใช้งานจะต้องจัดเตรียมและรักษาปัจจัยแวดล้อมที่จำเป็นสำหรับการใช้งานบริการ ไม่ว่าจะเป็น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และการรักษาความปลอดภัย ด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง
7.4 ผู้ใช้งานยอมรับและตกลงว่าเราอาจจะเรียกร้องให้ผู้ใช้งานยอมรับขอกำหนดบางอย่างที่เรากำหนดเพื่อการเข้าใช้บริการของเราทั้งหมดหรือบางส่วน

ข้อ8.ค่าบริการ
8.1 ผู้ใช้งานจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับบริการ (“ค่าบริการ”) ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข เช่น จำนวนค่าบริการ, วิธีการชำระเงิน, วันครบกำหนด และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเฉพาะเจาะจง เว้นแต่จะตกลงไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงฉบับนี้
8.2 เรามีดุลพินิจที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนค่าบริการ, วิธีการชำระเงิน, และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว ใน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าหรือประกาศการเปลี่ยนแปลงให้ทราบตาม วิธีการที่กำหนดโดยเรา หากผู้ใช้งานใช้บริการภายหลังได้รับการแจ้งเตือนหรือประกาศการเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น หรือหากผู้ใช้งานมิได้ยกเลิกข้อตกลงการใช้บริการภายในระยะเวลาที่เรากำหนด (ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ได้รับการแจ้งเตือนหรือประกาศการเปลี่ยนแปลง เว้นแต่กรณีกำหนดเป็นอื่น) ให้ถือว่าผู้ใช้งานตกลงในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น
8.3 เราไม่ต้องคืนค่าบริการใดๆที่ผู้ใช้งานชำระมาแล้วไม่ว่าในกรณีใดๆ
8.4 ถ้าผู้ใช้งานไม่ชำระเงินใดๆตามข้อตกลงฉบับนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดในดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดโดยดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ [15%] ต่อปี (คำนวนจากฐาน [365] วัน) สำหรับช่วงระยะเวลานับถัดจากวันที่ครบกำหนดจนถึงและรวมถึงวันที่ชำระครบถ้วนแล้ว นอกจากนี้ ผู้ใช้งานจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเราทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมในการติดตามหนี้และค่าธรรมเนียมทนายความ

ข้อ9.เว็บไชต์ของผู้ใช้งาน
9.1 ผู้ใช้งานอาจสร้างเว็บไซต์ของผู้ใช้งานตามข้อกำหนดของข้อตกลงสัญญานี้และข้อกำหนดเฉพาะเจาะจง
9.2 ผู้ใช้งานอาจใช้เนื้อหาที่จะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของผู้ใช้งานด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง เมื่อมีการใช้เนื้อหาใดๆที่เราจัดหาให้ในบริการ ผู้ใช้งานจะต้องใช้เนื้อหาเหล่านั้นเป็นไปตามข้อตกลงของที่เราได้กำหนดแยกต่างหาก
9.3 ผู้ใช้งานยอมรับความรับผิดชอบทั้งหมดต่อการดำเนินการและการจัดการเว็บไซต์ของผู้ใช้งานเอง และเราไม่มีความรับผิดชอบต่อเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน
9.4 ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีการขายสินค้าหรือให้บริการใดๆผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากข้อตกลงนี้ และจะต้องเผยแพร่ประกาศหรือข้อมูลที่จำเป็นต้องแสดงบนเว็บไซต์ของผู้ใช้งานโดยความรับผิดชอบของผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว
9.5 เราอาจจัดหาหรือให้ตัวอย่างของคำบอกกล่าวตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวไปข้างต้นแก่ผู้ใช้งานในบริการเพื่อเป็นตัวอย่างอ้างอิง แม้เมื่อมีการใช้ตัวอย่างดังกล่าว ผู้ใช้งานจะต้องทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคำบอกกล่าวนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วยความรับผิดชอบของผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว เราไม่รับผิดชอบต่อการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆที่เกี่ยวข้องกับคำบอกกล่าวนั้นไม่ว่ากรณีใดๆ
9.6 นอกเหนือจากที่กล่าวไปข้าวต้น ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการและการจัดการของเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน
9.7 ผู้ใช้งานยอมรับและตกลงว่าผู้ใช้งานมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในสัญญา ข้อตกลง คำมั่น และความผูกพันธ์อื่นใดที่ผู้ใช้งานเข้าทำกับลูกค้าหรือนิติบุคคลอื่นๆหรือบุคคลภายนอกผ่านทางหรือเกี่ยวเนื่องมาจากเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ซึ่งเราจะไม่เป็นคู่สัญญาหรือตัวแทนในสัญญาเช่นว่า และเราไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ข้อ10.เนื้อหาต้องห้าม
10.1 ผู้ใช้งานจะต้องไม่แสดงหรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆดังต่อไปนี้บนเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน
(1) ผู้ใช้งานจะต้องไม่แสดงหรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆดังต่อไปนี้บนเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน
(2) เนื้อหาที่ฝ่าฝืนหรือมีแนวโน้มว่าจะฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, กฎ, คำสั่งศาล, คำตัดสินหรือคำสั่งหรือมาตรการบังคับทางปกครอง
(3) เนื้อหาที่เป็นการขัดต่อหรือมีแนวโน้มว่าจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
(4) เนื้อหาที่มิได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิให้อัปโหลดหรือใช้งานในเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน
(5) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานไม่ได้รับอนุญาตโดยชอบและได้มาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ได้ อัปโหลดข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ของผู้ใช้งานด้วยกระบวนการที่ชอบ
(6) เนื้อหาที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดศีลธรรม
(7) เนื้อหาที่ที่ละเมิดหรือมีแนวโน้มว่าจะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา, สิทธิความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิอื่นๆหรือประโยชน์ของเราหรือบุคคลภายนอก
(8) เนื้อหาที่มีการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือของเราหรือบุคคลอื่นหรือให้ร้ายบุคคลอื่น หรือมีแนวโน้มจะเป็นเช่นว่านั้น
(9) เนื้อหาที่ส่งเสริมหรือมีแนวโน้มส่งเสริม หรือก่อให้เกิดการกระทำผิดอาญา เช่น การฉ้อโกงหรือการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ
(10) เนื้อหาใดๆที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ของประเทศไทย
(11) เนื้อหาใดๆที่แสดงภาพพระพุทธรูป หรือเนื้อหาอื่นใดที่มีเจตนาเรียกร้องหรือชักชวนให้เปลี่ยนศาสนาใดก็ตาม
(12) เนื้อหาใดๆที่มีการแสดงการเลือกปฏิบัติเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานะทางสังคม หรืออื่นๆ เพื่อส่งเสริมการเลือกปฏิบัตินั้น
(13) เนื้อหาใดๆที่มีโฆษณาต้องห้ามหรือเกินจริง หรือการนำเสนออื่นๆที่อาจทำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งานเข้าใจผิดหลงเชื่อว่าสินค้าหรือบริการนั้นดีกว่าหรือน่าพึงพอใจกว่าความเป็นจริงอย่างมีนัยสำคัญ
(14) เนื้อหาใดๆที่มีข้อมูลอันเป็นเท็จโดยชัดแจ้งหรืออาจทำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งานเกิดความเข้าใจผิดในความจริงได้
(15) เนื้อหาใดๆที่เกี่ยวกับการค้าประเวณี ภาพโป๊เปลือย หรือลามก หรือเนื้อหาที่แสดงความรุนแรงหรือโหดร้ายอย่างมาก หรือการแสดงออกที่อาจนำไปชักนำหรือสนับสนุนความรุนแรง การฆ่าตัวตาย การทำร้ายตนเองหรือการใช้ยาเสพติด
(16) เนื้อหาใดๆที่แสดงออกให้เกิดการเก็งกำไรหรือการพนัน
(17) เนื้อหาใดๆที่มีการส่งเสริมการพนันหรือมีส่วนร่วมในบ่อนการพนัน
(18) เนื้อหาอื่นใดที่เราถือว่าไม่เหมาะสมที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของผู้ใช้งานตามข้อที่กล่าวไปข้างต้น
(19) ผู้ใช้งานจะต้องลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราถือว่าตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่กล่าวมาเมื่อเราขอ
10.2 ผู้ใช้งานจะต้องลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราถือว่าตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่กล่าวมาเมื่อเราขอ

ข้อ11.การจดทะเบียนโดเมน
11.1 ผู้ใช้งานอาจเรียกร้องเราให้จดทะเบียนชื่อโดเมนสำหรับเว็บไซต์ของผู้ใช้งานแทนผู้ใช้งานโดยวิธีการที่เรากำหนดแยกต่างหาก ค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนนั้นจะรวมอยู่ในค่าบริการ
11.2 เมื่อได้รับข้อเรียกร้องจากผู้ใช้งานดังที่กล่าวไปก่อนหน้า เราจะจดทะเบียนโดเมนด้วยวิธีการที่เรากำหนดแยกต่างหากโดยนายทะเบียนที่เราเลือก (นายทะเบียน หมายถึง เจ้าของธุรกิจที่รับจดทะเบียนโดเมนและจัดการขั้นตอนการจดทะเบียนดังกล่าว) อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันการได้มาซึ่งชื่อโดเมนที่ผู้ใช้งานเรียกร้อง ในการลง ทะเบียน เก็บรักษา หรือขยายระยะเวลาชื่อโดเมนนั้น ผู้ใช้งานเป็นตัวแทนรับประกันว่าจะไม่จดทะเบียนชื่อโดเมนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และผู้ใช้งานจะไม่ใช้ชื่อโดเมนโดยที่ตระหนักว่าผู้ใช้งานสมบัติของชื่อโดเมนนั้นฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
11.3 ในการจดทะเบียนโดเมน ผู้ใช้งานต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดโดยนายทะเบียน และต้องให้ข้อมูลและเครื่องมือที่ถูกต้องตามที่เรากำหนด หากพบว่ามีข้อผิดพลาดหรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้งานจะต้องแจ้งเราด้วยตนเองโดยวิธีการที่เรากำหนดด้วยความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง
11.4 ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบความสูญหายหรือความเสียหาย เช่น การจดทะเบียนโดเมนล้มเหลว ซึ่งเกิดขึ้นจากความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาด หรือการละเลย หรือความล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้น แต่เพียงผู้เดียว เราไม่รับผิดชอบต่อทุกกรณีของความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว
11.5 ผู้ใช้งานยอมรับและตกลงว่าการจดทะเบียนโดเมนอาจถูกเปิดเผยในนามข้อมูล WHOIS ตามนโยบาย ICANN และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
11.6 นอกเหนือจากข้อตกลงข้างต้น ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่เรากำหนดแยกต่างหากไว้ในข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงกับการบริการในข้อนี้ด้วย
11.7 ตลอดระยะเวลาของสัญญาบริการนี้ ผู้ใช้งานจะไม่โอนย้าย ทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงค่า DNS สำหรับโดเมนของเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน นอกจากสัญญาบริการฉบับนี้จะสิ้นสุดลง

ข้อ12.การกระทำต้องห้าม
12.1 ในการใช้บริการ ผู้ใช้งานจะไม่กระทำการดังต่อไปนี้
(1) กระทำการที่ฝ่าฝืนหรือมีแนวโน้มว่าจะฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, กฎ, คำสั่งศาล, คำตัดสินหรือคำสั่งหรือมาตรการบังคับทางปกครอง
(2) การกระทำที่เป็นการขัดต่อหรือมีแนวโน้มว่าจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
(3) การกระทำที่ละเมิดหรือมีแนวโน้มว่าจะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา, สิทธิความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิอื่นๆหรือประโยชน์ของเรา, ผู้ใช้งานอื่น หรือบุคคลภายนอก
(4) กระทำการที่ใช้หรือก่อให้บุคคลภายนอกใช้บริการนอกเหนือจากขอบเขตการบริการที่ได้รับการอนุมัติในข้อตกลงฉบับนี้
(5) กระทำการวิศวกรรมย้อนกลับ, การถอดรหัสโปรแกรม, การแยกส่วน, การดัดแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงบริการ, ความพยายามถอดรหัสต้นฉบับหรือการกระทำเชิงวิเคราะห์อื่นๆ
(6) กระทำการที่ทำให้เกิดภาระอย่างมากบนเครือข่าย, เซิร์ฟเวอร์หรือระบบที่เกี่ยวข้องกับบริการ
(7) การกระทำที่เข้าถึงระบบบริการที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เหมาะสม, เขียนข้อมูลใหม่โดยไม่เหมาะสมหรือลบข้อมูลที่เก็บรวบรวมในสิ่งอำนวยความสะดวกของเราหรือกระทำการอื่นใดที่เป็นอันตรายหรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตรายต่อเรา กระทำการอัปโหลดข้อมูลใด บนบริการของเรา รวมทั้ง หรือรวมที่มีลักษณะเข้าข่าย ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมอื่นที่เป็นอันตราย
(8) การกระทำที่ให้ผลประโยชน์แก่อาชญากร องค์กรอาชญากรรม หรือสมาชิกขององค์กรอาชญากรรมผ่านบริการ
(9) กระทำการส่งอีเมลขยะ อีเมลสแปมหรือข้อมูลอื่นๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชักชวนในทางที่ผิด หรือผิดเจตนารมณ์ของผู้รับจำนวนมาก
(10) การกระทำที่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฉบับนี้,หรือวัตถุประสงค์ของบริการ
(11) กระทำการที่ฝ่าฝืนสัญญาบริการเสริมที่เกี่ยวข้องกับเรา
(12) กระทำการที่ก่อให้เกิด, ริเริ่ม, หรืออำนวยความสะดวกให้การกระทำที่กล่าวมาแล้วข้างต้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
(13) กระทำการอื่นใดที่เราถือว่าไม่เหมาะสม

ข้อ13.การรักษาความลับ
13.1 ผู้ใช้งานจะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับและปกป้องข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้รับที่เกี่ยวกับบริการและที่เรากำหนดให้เป็นความลับ (รวมเรียกว่า “ข้อมูลความลับ”)
13.2 ผู้ใช้งานจะใช้ข้อมูลความลับเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใช้งานภายใต้ข้อตกลง ฉบับนี้เท่านั้นและผู้ใช้งานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

ข้อ14.สิทธิความเป็นเจ้าของ
14.1 ผู้ใช้งานยอมรับว่า สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาใดๆและทั้งหมด บรรดาสิทธิและกรรมสิทธิ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ บริการหรือข้อมูลที่เราให้ผู้ใช้งานเกี่ยวกับสัญญาบริการจะเป็นของเรา (หรือผู้ให้อนุญาตของเรา) และเราไม่ยินยอมให้ผู้ใช้งานมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิดังกล่าวมานั้น เว้นแต่ในข้อตกลงฉบับนี้จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง
14.2 เราจะมอบใบอนุญาต/การอนุญาตใช้เนื้อหาที่เราจัดหาให้ผ่านทางบริการของเราแก่ผู้ใช้งานภายในขอบเขต ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้บริการเท่านั้น ผู้ใช้งานจะไม่ใช้เนื้อหา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำซ้ำ การปรับเปลี่ยน การปรับปรุง หรือการลบ) เกินกว่าขอบเขตที่กล่าวไว้ด้านบนโดยปราศจากความยินยอมล่วงหน้า นอกจากนั้น ผู้ใช้งานจะไม่ใช้เนื้อหาดังกล่าวหลังจากสัญญาบริการฉบับนี้สิ้นสุดลง
14.3 เรายอมรับว่า สิทธิและกรรมสิทธิ์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ที่ผู้ใช้งานให้แก่เราเมื่อใช้บริการนั้นเป็นของผู้ใช้งาน (หรือผู้ให้อนุญาตของผู้ใช้งาน) (เรียกว่า “ทรัพย์สินของผู้ใช้งาน”) ทั้งนี้ ผู้ใช้งานยอมรับอย่างเพิกถอนไม่ได้ว่าผู้ใช้งานจะให้สิทธิแก่เราในการใช้ประโยชน์ จากทรัพย์สินของผู้ใช้งานอย่าง ไม่จำกัดด้วยวิธีใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การผลิตขึ้นใหม่, การเผยแพร่ต่อสาธารณะ, การเช่า, การเปลี่ยนแปลง, การแปล, การดัดแปลง, การให้ใช้สิทธิช่วง และการแสวงหาประโยชน์ในงานที่พัฒนาขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนิน พัฒนา โฆษณา หรือวิเคราะห์ธุรกิจของเรา
14.4 ผู้ใช้งานตกลงว่าจะไม่เรียกร้อง, อ้างสิทธิ์ หรือใช้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ หรือสิทธิอื่นๆ รวมถึง กรรมสิทธิ์ของผู้ประพันธ์ต่อเรา ที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของผู้ใช้งานของเราตามที่ระบุในข้อ 14.3

ข้อ15.การระงับการใช้งานและการสิ้นสุด
15.1 ถ้าผู้ใช้งานตกอยู่ภายใต้หรือเราถือว่าผู้ใช้งานตกอยู่ภายใต้เหตุการณ์ดังต่อไปนี้ เราจะ (1) ระงับหรือจำกัดการใช้บริการของผู้ใช้งานชั่วคราวหรือ (2) ลบข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ผู้ใช้งานให้บนบริการ (เรียกรวมกันว่า “การระงับการใช้งาน”) โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า
(1) ผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้
(2) ข้อมูลลงทะเบียนใดที่ผู้ใช้งานให้เราไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถูกพบว่าเป็นเท็จ
(3) ผู้ใช้งานไม่ชำระเงินตามข้อตกลงฉบับนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและไม่แก้ไขความล่าช้าเช่นว่านั้นภายใน [5] วัน นับจากวันที่เราเรียกร้อง
(4) พบว่ามีการชำระเงินที่เกี่ยวกับบริการโดยมิชอบ
(5) ผู้ใช้งานกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ หรือ ล้มละลาย หรือ ผู้ใช้งานถูกระงับไม่ให้มีการชำระเงิน
(6) ผู้ใช้งานถูกหรือเคยถูกระงับการใช้งาน
(7) เราพิจารณาแล้วว่าผู้ใช้งานเป็นหรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นอาชญากร, องค์กรอาชญากรรมหรือสมาชิกขององค์กรอาชญากรรม, หรือมีส่วนรวมในการแลกเปลี่ยนหรือเกี่ยวข้องกับการให้ผลประโยชน์ใดๆให้แก่, หรือร่วมมือประการอื่นใดหรือมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา, การดำเนินการ, หรือการจัดการองค์กรอาชญากรรม
(8) ผู้ใช้งานไม่ตอบข้อสอบถามจากเราหรือการติดต่อสื่อสารอื่นที่ร้องขอคำตอบจากผู้ใช้งานเป็นระยะเวลา [7] วันหรือมากกว่านั้น
(9) เราพิจารณาแล้วว่ามีเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
15.2 ถ้าผู้ใช้งานตกอยู่ในเหตุการณ์ (ค) ในวรรคก่อนหน้า ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ใช้อีเมล หรือใช้โดเมนที่ลงทะเบียนไว้ในบริการของเราได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ที่จะกลับมาใช้งานสิ่งที่กล่าวไปหากผู้ใช้งานชำระค่าบริการที่ค้างชำระรวมทั้งค่าปรับซึ่งเราจะพิจารณาแยกต่างหากภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ใช้งานไม่ชำระค่าบริการค้างชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้น ผู้ใช้งานจะเสียสิทธิ์ในการใช้บริการของเรา
15.3 เราไม่ต้องรับผิดในความสูญหายหรือค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้งานไม่ว่ากรณีใดๆ ที่เกิดจากการระงับการใช้งานหรือสิ้นสุดสัญญาบริการตามข้อ 15.1 และ 15.2

ข้อ16.การสงวนสิทธิการรับประกัน
16.1 เราจะไม่รับประกันโดยชัดแจ้ง, โดยปริยาย หรือโดยกฎหมาย อันเกี่ยวข้องกับการให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันเพื่อความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง, ประโยชน์ตามที่ผู้ใช้งานคาดหมาย, การใช้งาน, การพาณิชย์, ความเป็นประโยชน์, ความเข้ากันได้, ความสมบูรณ์, ความถูกต้องแม่นยำ, ความต่อเนื่อง, ความน่าเชื่อถือ, ประโยชน์ใช้สอย, ความพร้อมสำหรับการใช้งาน, การเข้าถึง, ความสมบูรณ์ทางกฎหมาย, ความไม่มีข้อบกพร่องในระบบรักษาความปลอดภัย, ความไม่ผิดพลาด, ความไม่บกพร่อง, การไม่มีไวรัส, การไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกในเนื้อหาและข้อมูลอื่นใดที่ได้ให้ผ่านการบริการ เว้นแต่เราจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
16.2 ในกรณีเกิดข้อพิพาทกับบุคคลภายนอกเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์ของผู้ใช้งานหรือโดเมนของเว็บไซต์ของผู้ใช้งานหรือการใช้ประการใดของบริการ ผู้ใช้งานจะต้องแจ้งให้เราทราบโดยทันทีถึงรายละเอียดแห่งข้อพิพาทนั้น และจัดการระงับข้อพิพาทด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง หากเราจำต้องดำเนินการกับการฟ้องร้องหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเสียหายให้แก่เราเพื่อความเสียหาย สูญหาย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อเราจากข้อพิพาทนั้น
16.3 เราไม่รับประกันความสมบูรณ์ของพื้นที่จัดเก็บ การสำรองข้อมูลและการกู้คือข้อมูล และข้อมูลที่ได้รับหรือเผยแพร่โดยผู้ใช้งานบนบริการของเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการสูญหายของข้อมูลอันเกิดจากการกระทำโดยตั้งใจหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งานเองหรือของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะต้องทำการสำรองข้อมูลทั้งหลายด้วยความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง

ข้อ17.การเปลี่ยนแปลงและการหยุดให้บริการ
17.1 เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบริการในเวลาใดโดย ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า
17.2 เราอาจขอสงวนสิทธิในการหยุดให้บริการชั่วคราวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(1) การบำรุงรักษาตามปกติหรือเร่งด่วน หรือการซ่อมแซมฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารหรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องหรือระบบที่เกี่ยวกับบริการที่เราเห็นว่าจำเป็น
(2) ระบบทำงานมากเกินเนื่องจากการเข้าถึงที่มากเกินไปหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่คาดคิด
(3) ระบบรักษาความปลอดภัยหรือปัญหาอื่นที่จำเป็นต้องจัดการ
(4) ผู้ให้บริการคมนาคมไม่ให้บริการ
(5) เป็นการยากในการให้บริการอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดในข้อ 25
(6) เราต้องหยุดการให้บริการตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบ, คำพิพากษา, การตัดสิน, หรือคำสั่งของศาลหรือมาตรการบังคับทางปกครอง
(7) เหตุการณ์อื่นใดๆที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
17.3 เราขอสงวนสิทธิในการหยุดให้บริการโดยถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว ในกรณีที่เราหยุดให้บริการทั้งหมด เราจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเป็นระยะเวลา 3 เดือน ล่วงหน้าซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน
17.4 เราจะไม่รับผิดในค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหาบริการหรือการหยุดให้บริการตามข้อนี้

ข้อ18.การลบข้อมูล
18.1 เราอาจลบข้อมูลหรือสื่อบันทึกข้อมูลที่ใช้เทคโนโลยีแม่เหล็กอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการซึ่งถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ (“ข้อมูลผู้ใช้งาน”) โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เมื่อเราพิจารณาแล้วว่าเนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของผู้ใช้งานตกอยู่หรือมีแนวโน้มว่าจะตกเป็นเนื้อหาต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10 (เนื้อหาต้องห้าม)
(2) เมื่อปริมาณข้อมูลผู้ใช้เกินความจุของเซิรฟ์เวอร์
(3) เมื่อเราถือว่าข้อมูลผู้ใช้งานมีหรืออาจมีไวรัส หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่นใด หรือข้อมูลที่อาจตกอยู่ภายใต้สิ่งเหล่านั้น
(4) เราพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นต้องลบข้อมูลผู้ใช้งานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือบรรทัดฐานที่สังคมยอมรับ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น
18.2 ในกรณีที่เราลบข้อมูลผู้ใช้งานตามวรรคก่อนหน้า เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้งาน

ข้อ19.การบอกเลิกโดยผู้ใช้งาน
19.1 เว้นแต่จะกำหนดไว้โดยชัดเจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ใช้งานจะบอกเลิกสัญญาบริการนี้ในเวลาใดก็ได้ตามขั้นตอนที่เรากำหนดไว้ต่างหาก
19.2 ในกรณีที่ผู้ใช้งานบอกเลิกสัญญาบริการฉบับนี้ตามวรรคก่อนหน้า โดยหลักการ การสิ้นสุดจะมีผลใน 30 วันจากวันที่บอกเลิก อย่างไรก็ตาม เราไม่จำเป็นต้องชดเชยหรือคืนเงินค่าบริการที่ผู้ใช้งานจ่ายแล้วไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

ข้อ20.การบอกเลิกโดยเรา
20.1 หากผู้ใช้งานตกอยู่หรือเราถือว่าตกอยู่ภายใต้เหตุการณ์ดังต่อไปนี้ เราจะสิ้นสุดสัญญาบริการนี้กับผู้ใช้งาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า
(1) ผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามข้อ 15.1
(2) ผู้ใช้งานสูญเสียสิทธิ์ของตนในการใช้บริการตามข้อ 15.2
(3) หากผู้ใช้งานยื่นคำร้องหรือมีคำร้องต่อผู้ใช้งานโดยบุคคลหรือนิติบุคคลใดเพื่อการล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ การขายทอดตลาดโดยสาธารณะ หรือกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน หรือเพื่อการฟื้นฟูกิจการ ชำระบัญชีพิเศษหรือกระบวนการอื่นที่คล้ายคลึงกัน (กรณีที่เป็นองค์กร)
(4) มีมติให้เลิกบริษัท ควบรวมกิจการหรือแบ่งแยกกิจการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานโครงสร้างกิจการ (กรณีที่เป็นองค์กร)
(5) ผู้ใช้งานไม่ตอบข้อสอบถามจากเราหรือการติดต่อสื่อสารอื่นที่ร้องขอคำตอบจากผู้ใช้งานเป็นระยะเวลา 30 วันหรือมากกว่านั้น
(6) เราพิจารณาแล้วว่าผู้ใช้งานใช้บริการของเราอย่างไม่เหมาะสม นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
20.2 หากผู้ใช้งานตกอยู่ในเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในวรรคก่อนหน้า จำนวนเงินที่ผู้ใช้งานยังไม่ได้ชำระให้แก่เราทั้งหมดจะถึงกำหนดที่ต้องชำระทันทีและผู้ใช้งานจะต้องชำระเงินนั้นอย่างเต็มจำนวนให้แก่เราทันที
20.3 เราไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้งานไม่ว่ากรณีใดๆที่เกิดจากการสิ้นสุด สัญญาบริการตามข้อนี้

ข้อ21.ผลของการยกเลิก
21.1 เมื่อสัญญาบริการนี้สิ้นสุดลง ผู้ใช้งานจะสูญเสียสิทธิทั้งหมดในการใช้บริการของเรา ผู้ใช้งานจะต้องโอน หรือทำลายชื่อโดเมนที่ใช้ในเว็บไซต์ของผู้ใช้งานภายในวันที่สัญญาบริการนี้สิ้นสุดด้วยความรับผิดชอบ และค่าใช้จ่ายของผู้ใช้งานเอง และหลังจากสัญญาบริการนี้สิ้นสุดลง ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของ ผู้ใช้งานหรืออีเมลได้
21.2 ผู้ใช้งานจะไม่ได้รับการปลดเปลื้องบรรดาหน้าที่และความรับผิดใดๆที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงนี้ แม้ว่าภายหลังการ สิ้นสุดหรือระยะเวลาของสัญญาบริการแล้ว
21.3 ผู้ใช้งานยอมรับและตกลงว่าเราไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลใดๆที่ผู้ใช้งานให้หรือถูกเรียกเก็บจากเราขณะใช้บริการ หลังจากการระงับหรือสิ้นสุดของสัญญาบริการนี้

ข้อ22.การให้ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ต่อไป
ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 16 ข้อ 21 ข้อ 24 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 32 และข้อกำหนดอื่นใดที่โดยสภาพหรือโดยระยะเวลามุ่งหมายให้มีผลต่อไปนั้น จะมีผลบังคับใช้ต่อไปแม้สัญญาบริการจะได้ครบกำหนดหรือสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด

ข้อ23.การชดใช้ค่าเสียหาย
23.1 ผู้ใช้งานจะต้องต่อสู้, ชดใช้และรับผิดชอบตามขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้กระทำได้ต่อบรรดาการ กระทำ ความรับผิด หน้าที่ ความเสียหายและความสูญหายที่เกิดขึ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการระงับ คดี, ค่าธรรมเนียมทนายความ, ค่าใช้จ่ายในการว่าความและค่าใช้จ่ายอื่นที่สมเหตุสมผลอันเนื่องมาจาก (1) การที่ผู้ใช้งานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดในข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือ (2) การที่ผู้ใช้งานกระทำโดย จงใจหรือการละทิ้งที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ
23.2 ผู้ใช้งานยอมรับและตกลงว่าการฝ่าฝืนหน้าที่ของผู้ใช้งานภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายที่ ไม่อาจแก้ไขได้ต่อเรา และการเยียวยาหรือการเยียวยาทางกฎหมายต่อการฝ่าฝืนนั้นอาจไม่เพียงพอตลอดจน ยอมรับและตกลงว่าในการฝ่าฝืนเช่นว่านั้น นอกเหนือจากการเยียวยาอื่นใดที่มีทั้งหมด เรามีสิทธิร้องขอการ คุ้มครองชั่วคราวเพื่อยับยั้งการฝ่าฝืนใด ๆ และเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามหน้าที่โดยเฉพาะจงอย่างทันที

ข้อ24.การจำกัดความรับผิด
24.1 นอกเหนือจากข้อกำหนดในสัญญาบริการนี้ เราต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ใช้งานต่อบรรดาความเสียหาย ความ สูญหายหรือค่าใช้จ่ายทั้งหลายตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ความรับผิดทั้งหมดของเราต่อบรรดาข้อเรียกร้อง ไม่ว่าจากสัญญา ละเมิด หรือกรณีอื่นใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้จะต้องไม่เกินจำนวนเงินทั้ง หมดทีผู้ใช้งานได้จ่ายให้เราตามจริงภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ เว้นแต่เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ร้ายแรงของเรา
24.2 เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้เป็นอย่างอื่น เราไม่ต้องรับผิดต่อค่าเสียหายข้างเคียง ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายทางอ้อม หรือค่าเสียหายอันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหายจากการ สูญเสียรายได้ และค่าเสียหายเชิงลงโทษ แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสีย หายนั้นขึ้นแล้วก็ตาม

ข้อ25.เหตุสุดวิสัย
เราไม่ต้องรับผิดเพื่อความล่าช้าหรือการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาบริการหากความล่าช้าหรือการไม่ปฏิบัติเช่นว่านั้นเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย (“เหตุสุดวิสัย”) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปรากฎการณ์ธรรมชาติ สงคราม ภัยคุกคามสงคราม สถานการณ์คล้ายคลึงสงคราม ความเป็นปรปักษ์ การระดมพลเพื่อการสงคราม การปิดล้อม การห้ามส่งออก การกักกัน การปฏิวัติ การจลาจล ท่าเรือคับคั่ง การปล้นทรัพย์ การนัดหยุดงาน การปิดโรงงาน กาฬโรคหรือโรคระบาดอื่น การทำลายหรือความเสียหายของสินค้าหรือสถานที่ อัคคีภัย พายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว น้ำท่วมหรืออุบัติเหตุ หรือจากการกระทำของรัฐบาลหรือหน่วยงานกึ่งราชการ หรือการแบ่งเขตการปกครอง หรือ กรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมิใช่เนื่องมาจากความผิดของเรา หรือการขาดแคลนแรงงาน วัตถุดิบ การสกัดกั้น หรือการยกเลิกขนส่ง หรือการขาดแคลนสาธารณูปโภคโดยมิใช่ความผิดของเรา หรือเนื่องมาจากข้อพิพาททางแรงงาน ณ สถานประกอบการของเราหรือผู้จัดหาสิ่งของ หรือเนื่องจากเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

ข้อ26.การแจ้งเตือน
26.1 เว้นแต่ในข้อตกลงฉบับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เราจะส่งคำแจ้งเตือนหรือการสื่อสารอื่นใดจากเราที่เกี่ยว เนื่องกับบริการให้แก่ผู้ใช้งานโดยการประกาศลงใน บริการ เว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยเรา, อีเมล์หรือด้วยวิธีการ อื่นใดที่กำหนดโดยเรา
26.2 เว้นแต่ในข้อตกลงฉบับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่าง ผู้ใช้งานจะส่งคำแจ้งเตือนหรือการสื่อสารอื่นใดที่เกี่ยวเนื่อง กับบริการโดยใช้อีเมลที่ระบุข้อมูลลงทะเบียนหรือด้วยวิธีการอื่นที่กำหนดโดยเรา เราอาจถือว่าคำแจ้งเตือน จากอีเมลนั้นเป็นคำแจ้งเตือนจากโดยผู้ใช้งานหรือผู้สมัคร
26.3 ในกรณีที่เราส่งคำแจ้งเตือน คำถาม หรือการสื่อสารอื่นใดไปยังอีเมลหรือช่องทางการติดต่อที่ระบุข้อมูล ลงทะเบียนไว้ จะถือว่าผู้ใช้งานได้รับทราบคำบอกกล่าว คำถาม หรือการสื่อสารอื่นใดนั้นแล้ว
26.4 เนื้อหา เวลาทำการ หรือรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือของเราที่เกี่ยวกับบริการจะกำหนดไว้ต่างหาก โดยเรา

ข้อ27.ข้อห้ามการโอนสิทธิ
27.1 ผู้ใช้งานจะไม่ขายหรือโอน หรือกระทำโดยประการอื่นให้แก่ผู้รับโอนโดยการควบรวมกิจการหรือแบ่งแยกกิจการ การจำนอง จำนำ หรือก่อภาระผูกพันหรือจัดการต่อสัญญาบริการฉบับนี้หรือสิทธิและหน้าที่ใด ๆ ภายใต้ข้อตกลง ฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนต่อบุคคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมล่วงหน้าของเราเป็นลายลักษณ์ อักษร การพยายามกระทำดังกล่าวอันเป็นการฝ่าฝืนข้อนี้ ให้ตกเป็นโมฆะและไม่ให้มีผลผูกพันหรือมีผลบังคับ ใช้แต่อย่างใด
27.2 ผู้ใช้งานตกลงว่าหากเราส่งมอบหรือโอนกิจการของเราที่เกี่ยวกับบริการให้แก่บุคคลภายนอก (“การโอนกิจการ”) เราจะโอนกรรมสิทธิ์ สิทธิ หน้าที่ใดๆของเราทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้และข้อมูลทั้งหมดที่เราได้มาที่เกี่ยวกับ บริการมอบให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อขจัดความสงสัย การโอนกิจการรวมถึงการรับช่วงต่ออย่างครอบคลุมเนื่อง จากการควบรวมกิจการ การแบ่งกิจการหรือการปรับโครงสร้างองค์กรซึ่งทำให้บริษัทของเราหายไปหรือกลาย เป็นบริษัทที่แยกตัวไป

ข้อ28.การสละสิทธิ
การที่เราไม่ใช้สิทธิเรียกร้องในเวลาใดให้ผู้ใช้งานปฏิบัติการเพื่อความรับผิดชอบหรือปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงฉบับนี้ จะไม่กระทบต่อสิทธิอันสมบูรณ์ในการเรียกร้องให้ปฏิบัติการดังกล่าวในเวลาใดๆในภายหลัง และการที่เราสละสิทธิอันเกิดจากการฝ่าฝืนข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิอันเกิดจากการฝ่าฝืนข้อตกลงข้อเดียวกันหรือข้ออื่นใดในครั้งถัดมาและไม่ถือว่าเป็นการละเว้นความรับผิดชอบหรือหน้าที่ของตน

ข้อ29.การเป็นโมฆะบางส่วน
หากข้อกำหนดใดในข้อตกลงฉบับนี้ถือว่าผิดกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจใช้บังคับได้ในเขตอำนาจศาลใด ให้ข้อกำหนดดังกล่าวนั้นตกเป็นโมฆะและไม่มีผลตามกฎหมาย แต่ให้ข้อตกลงฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในทุกกรณี

ข้อ30.หัวข้อใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
หัวข้อทั้งหมดที่ใช้ในข้อตกลงฉบับนี้ได้กำหนดขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้นและมิได้มุ่งหมายให้กระทบต่อความหมายหรือการตีความข้อตกลงฉบับนี้หรือข้อกำหนดหรือข้อสัญญาใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้

ข้อ31.ภาษาที่ใช้บังคับ
ข้อตกลงฉบับนี้ได้ทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ ข้อตกลงฉบับนี้อาจมีการแปลเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ให้บังคับใช้ข้อความภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในทุกกรณี

ข้อ32.กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล
32.1 สัญญาบริการจะอยู่ภายใต้บังคับและถูกตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดกันแห่งกฎหมาย
32.2 เราและผู้ใช้งานยินยอมและให้ใช้เขตอำนาจศาลเฉพาะซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครต่อบรรดาการกระทำหรือกระบวนพิจารณาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาบริการ